ساز شناسی

1 _ سنتور

آثاری از سنتور نوازان ( دانلود )

 

2 _ تار

آثاری از تار نوازان ( دانلود )

 

3 _ سه تار

آثاری از سه تار نوازان ( دانلود )

 

4 _ نی

آثاری از نی نوازان ( دانلود )

 

5 _ تنبک

آثاری از تنبک  نوازان ( دانلود )

 

6 _ کمانچه

آثاری از  کمانچه نوازان ( دانلود )

 

7 _ دف

آثاری از دف نوازان ( دانلود )

 

8 _ ویلن

آثاری از ویلن نوازان ( دانلود )

 

9 _ پیانو

آثاری از پیانو نوازان ( دانلود )

 

10 _ گیتار

آثاری از گیتار نوازان ( دانلود )

 

11 _ ویلن سل

آثاری از ویلن سل نوازان ( دانلود )

 

12 _ کنتر باس

 

13 _ عود

آثاری از عود نوازان ( دانلود )

 

14 _ بلز ( موسیقی کودکان )

 

15 _ قیچک

 

16 _ چنگ

 

17 _ ساز چینی سیون

 

18 _ دوتار

 

20 _ رباب

 

21 _ تنبور

 

22 _ ساز چینی شیائو