بیوگرافی و آثاری از استاد مهدی ابراهیمی .مدرس نی و سه تار و آواز

معرفی اساتید

استاد مهدی ابراهیمی مدرس نی و سه تار و آواز .شروع فعالییت از سال 1364 در محضر استادان بزرگی همجون استاتید محمد موسوی حسن ناهید محمدعلی کیانی نژاد جلال ذالفنون مسعود شعاری واستاد بزرگ حسن کسایی کسب فیض نموده.

و عضو درجه یک خانه موسیقی کشور مدیریت آموزشگاه موسیقی حافظ قائمشهر تدریس در آموزشگاهای استان مازندران و تهران.ا

ز جمله فعالیتهای ایشان اجرای کنسرتهای متعدد و ضبط برنامه های  موفق در داخل و خارج از کشوراز جمله کشورهای فرانسه .آلمان. هلند. بلژیک .ایتالیا.مسکو. مراکش .تونس .چین. قطر. ترکیه.آذربایجان.گرجستان و…  و سربرست گروه موسیقی حافظ..

1 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 1  )

2 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری  2 )

3 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 3 )

4 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری  4 )

5 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 5 )

6_ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 6 )

7 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 7 )

8 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 8 )

9 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 9 )

10 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری10 )

11 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری11)

12 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 12 )

13 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 13 )

14 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 14 )

15_ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 15)

16 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 16 )

17 _ آثاری از استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 17 )

18 _ ضربی حجاز .کاری از هنرجویان استاد مهدی ابراهیمی ( اجرای تصویری 18 )

19 _ تمرین گروهی نونهالان آموزشگاه.با استاد مهدی ابراهیمی

20 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 1

21 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 2

22 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 3

23 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 4

24 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 5

25 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 6

26 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 7

27 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان 8

28 _ تصنیف ابوعطا اثر استاد درویش خان با صدای استاد مهدی ابراهیمی

29 _ تکنوازی در سه گاه استاد مهدی ابراهیمی آوای برگریزان

30 _ همنوازی نی و دف در ابوعطا .استاد مهدی ابراهیمی .آوای برگریزان

31 _  همنوازی نی و دف در همایون .استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان

32 _ چهار مضراب. همنوازی نی و دف در ابوعطا .استاد مهدی ابراهیمی

33 _ نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی

34 _ اجرایی از استاد مهدی ابراهیمی.تصنیف دشتی.آموزشگاه آوای برگریزان

35 _ نی نوازی در دستگاه شور استاد مهدی ابراهیمی

36 _ تصنیف قدیمی با صدای استاد مهدی ابراهیمی

37 _ تصنیف قدیمی مازندرانی با صدای استاد مهدی ابراهیمی

38 _ تکنوازی نی در آواز دشتی استاد مهدی ابراهیمی

39 _ تکنوازی نی در ابوعطا استاد مهدی ابراهیمی

40 – تکنوازی نی در دستگاه همایون استاد مهدی ابراهیمی

41 _ تکنوازی نی در آواز ابوعطا 2 استاد مهدی ابراهیمی

42 _ تکنوازی نی در دستگاه همایون 2 استاد مهدی ابراهیمی

43 _ تکنوازی نی در دستگاه سه گاه ( ضربی ) استاد مهدی ابراهیمی

44 _ تکنوازی نی در دستگاه سه گاه استاد مهدی ابراهیمی

445 _ تکنوازی نی در همایون استاد مهدی ابراهیمی.آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان آمل

46 _ تکنوازی نی استاد مهدی ابراهیمی.آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان آمل

47 _ اجرای تصنیفی قدیمی از استاد مهدی ابراهیمی آواز و سه تار

48 _ اجرای تصنیف قدیمی ( 2 ) از استاد مهدی ابراهیمی

49 _ قطعه ضرب اصول با اجرای استاد مهدی ابراهیمی

50 _ تکنوازی نی در آواز ابوعطا از استاد مهدی ابراهیمی

51 _ تکنوازی نی در بیات ترک . مهدی ابراهیمی

52 _ تکنوازی نی در دستگاه همایون از استاد مهدی ابراهیمی

53 ـ تکنوازی همایون از استاد مهدی ابراهیمی

54 ـ بخشی از تصنیف بسته دام . نی نوازی استاد مهدی ابراهیمی

55 ـ تکنوازی نی از استاد مهدی ابراهیمی 2

56 ـ تکنوازی نی از استاد مهدی ابراهیمی 2

57 ـ تصنیف قدیمی بلاکشان . تنظیم محسن غلامی

58 ـ تکنوازی نی استاد مهدی ابراهیمی