گالری کنسرت تابستان 1398

گالری

1 _ تکنوازی ویلن

2 _ گروه سنتور نوجوانان .سرپرست محسن غلامی

3 _ گروه سنتور نوجوانان . سرپرست رویا باقرزاده

4 _ گروه سنتور نوازان 1 . سرپرست محسن غلامی

5 _ گروه سنتور نوازان 2 . سرپرست رویا باقرزاده

6 _ گروه موسیقی کلاسیک . سرپرست حسین رودگر. مهدی خاکی

7 _ گروه موسیقی سنتی نوجوانان . سرپرست مهدی ابراهیمی

8 _ گروه موسیقی محلی . سرپرست سلیمان عمران

9 _ گروه موسیقی سنتی 1 . سرپرست مهدی ابراهیمی

10 _ گروه موسیقی سنتی . سرپرست سلیمان عمران

11 _ گروه موسیقی سنتی 2 . سرپرست مهدی ابراهیمی