آثار ( صوتی )

1_ ترانه مازندرانی آمی دتر .کاری از هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


2 _ ترانه مازندرانی آی نوونه جان نوونه کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


3 _ تصنیف بخت بیدار  کاری از هنرجویان  آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


4 _ تصنیف باز آمد کاری از هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


5 _ ترانه به یاد صیاد کاری از هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


6 _ ترانه مازندرانی دریا او دره کاری از هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


7 _ قطعه انتظار اثر محسن غلامی. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


8 _ قطعه دشتی اثر محسن غلامی کاری از ارکستر هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


9 _ ترانه  گل پامچال  کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


10 _ قطعه ای با همنوازی ویلن و گیتار.کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


11 _ ترانه مازندرانی لیلی جان. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


12 _ ترانه قدیمی پادشه خوبان. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


13 _ قطعه پرچین اثر استاد فرامرز پایور. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


14 _ قطعه پرواز اثر محسن غلامی. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


15 _ قطعه ساقی نامه . همنوازی ویلن و گیتار. کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


16 _ قطعه ساری گلین.همنوازی ویلن و گیتار .کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


17 _ قطعه سیخی.کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


18 _ قطعه شکار آهو. کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


19 _ترانه کردی. کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


20 _ تصنیف تو بخوان .کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


21 _ قطعه ضربی شور .اثر محسن غلامی.کاری از گروه سنتور آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل


22 _ تصنیف الهه ناز.کاری از سنتور نوازان نونهال آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان آمل


23 _ تصنیف کمی با من مدارا کن.کاری از ارکستر نوازندگان آموزشگاه موسیقی آوای برگ ریزان آمل