کنسرت تابستان 1397 

فیلم

1 _ اجرای گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان.13 شهریور 1

2 _ اجرای گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان.13 شهریور 2

3 _ اجرای گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان.13 شهریور 3

4 _ اجرای گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان.13 شهریور 4

5 _ اجرای گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی.آوای برگریزان.13 شهریور 5

6 _ اجرای گروه موسیقی کودک .استاد خانم سحر حسین پور .13 شهریور 1

7 _ اجرای گروه موسیقی کودک .استاد خانم سحر حسین پور .13 شهریور 2

8 _ اجرای گروه موسیقی کودک .استاد خانم سحر حسین پور .13 شهریور 3

9 _ اجرای گروه موسیقی کودک .استاد خانم سحر حسین پور .13 شهریور 4

10 _ اجرای گروه نونهالان آموزشگاه آوای برگریزان .استاد خانم رویا باقرزاده 13 شهریور 1

11 _  اجرای گروه نونهالان آموزشگاه آوای برگریزان .استاد خانم رویا باقرزاده 13 شهریور 2

12 _ اجرای گروه سنتور نوازان آموزشگاه آوای برگریزان استاد خانم رویا باقرزاده 1

13 _  اجرای گروه سنتور نوازان آموزشگاه آوای برگریزان استاد خانم رویا باقرزاده 2

14 _ اجرای گروه ویلن نوازان کلاسیک آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان استاد مهدی خاکی 1

15 _ اجرای گروه ویلن نوازان کلاسیک آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان استاد مهدی خاکی 2

16 _ اجرای گروه ویلن نوازان کلاسیک آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان استاد مهدی خاکی 3

17 _ اجرای گروه کلاسیک ویلن و گیتار و پیانوی آوای برگریزان.شهریور 1397 ( 1 )

18 _ اجرای گروه کلاسیک ویلن و گیتار و پیانوی آوای برگریزان.شهریور 1397 ( 2 )

19 _اجرای گروه کلاسیک ویلن و گیتار و پیانوی آوای برگریزان.شهریور 1397 ( 3 )

20 _ اجرای گروه محلی .آوای برگریزان شهرویر 1397 ( 1 )

21  _ اجرای گروه محلی .آوای برگریزان شهرویر 1397 ( 2 )

22  _ اجرای گروه محلی .آوای برگریزان شهرویر 1397 ( 3 )

23  _ اجرای گروه محلی .آوای برگریزان شهرویر 1397 ( 4 )

24  _ اجرای گروه محلی .آوای برگریزان شهرویر 1397 ( 5 )

25 _ اجرای گروه موسیقی سنتی استاد مهدی ابراهمیمی .آوای برگریزان شهریور 1397 ( 1 )