کنسرت تابستان 1396

کنسرتها

آپلود عکس

1 _ اجرای سنتور نوازان نونهال آوای برگ ریزان 1 (تابستان1397)


2 _ اجرای سنتور نوازان نونهال آوای برگ ریزان2 (تابستان1397)


3 _ اجرای سنتور نوازان نونهال آوای برگ ریزان 3 (تابستان1397)


4 _ اجرای ارکستر آوای برگ ریزان 1 (تابستان1397)


5 _ اجرای ارکستر آوای برگ ریزان2 (تابستان1397)


6 _ گروه استاد مهدی ابراهیمی آوای برگ ریزان 1 (تابستان1397)


7 _ گروه  استاد مهدی ابراهیمی آوای برگ ریزان 2 (تابستان1397)


8 _ گروه  استاد مهدی ابراهیمی آوای برگ ریزان 3 (تابستان1397)